Renske Krispijn

Staffunctionaris ARBO en verzuim

Sinds 2006 ben ik als intern adviseur werkzaam op het vlak van HRM en sinds 2012 specifiek op het gebied van arbeid en verzuim. Ik ben sinds december 2015 gediplomeerd arbeids- en organisatiedeskundige en sinds maart 2016 tevens gecertificeerd. Als adviseur vind ik het belangrijk om betrokkenheid te hebben met het primaire proces van de organisatie. Uiteindelijk is dit de core business en het bestaansrecht van de organisatie. Ik heb de opvatting dat dit het uitgangspunt van je werk moet zijn, ook al ben je hier meer indirect bij betrokken. Alle adviezen/ projecten moeten uiteindelijk als doel hebben om bij te dragen aan het primaire proces, op basis van een volwassen arbeidsrelatie. Mijn adviezen richten zich daarbij zowel op het micro-, macro- als mesoniveau. Dit levert zo nu en dan een spanningsveld op. Decentraal wil je immers als adviseur proberen de ander te laten leren van zijn of haar ‘fouten’, centraal wordt vaak van de adviseur verwacht dat we de leidinggevende behoeden voor ‘fouten’. Ik vind het een mooie uitdaging om hier de balans in te vinden. Daarnaast geloof ik sterk in maatwerk. De context, de wijze waarop het werk georganiseerd is, de formele en informele regels en gedragingen, de stijl van leidinggevenden etc. zijn sterk bepalend voor wat werkt. Ik zoek daarbij naar kansen ter verbetering, maar heb ook oog voor de dingen zoals ze gaan ook al is dit niet altijd de beste oplossing. Ik probeer aansluiting te vinden bij bestaande werkwijzen en processen en bij datgene wat wel werkt.

Profielfoto
Hobeon 20210331
Specialisme
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Verzuimpreventie, -beheersing en -begeleiding
  • Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
  • Eigenrisicodragerschap WGA en ziektewet
  • Incidentonderzoeken ten behoeve van SZW en IGZ.
Samenvattend het zien van kansen ter verbetering om de driehoek mens, arbeid en organisatie optimaal te laten functioneren. Soms vraagt dit een expertrol en soms een meer begeleidende of veranderkundige rol.
Intervisiegroep NAAW lichting december 2015
Straat
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer 06 10436275