Missie

Waar staan wij voor in deze maatschappij

Als BA&O maken we ons sterk voor optimale arbeidsomstandigheden, een onmisbare factor voor een goed functionerende en persoonlijk betrokken organisatie. Een stimulerende werkomgeving waar de juiste balans aanwezig is tussen mens, arbeid en organisatie.

Gekwalificeerde arbeids- en organisatiedeskundigen bieden bedrijven de zekerheid dat ze hun ambities voor een aantrekkelijk werkklimaat ook daadwerkelijk kunnen realiseren. Professionals, die directie, staf, middenmanagement en werknemers met concreet beleid, coaching en advies in staat stellen de perfecte organisatie dichterbij te brengen.

Als beroepsvereniging ondersteunen wij al die arbeids- en organisatiedeskundigen; door profilering van hun vak, door actief verbindingen te zoeken met aanverwante professionals, door het stimuleren van kennisontwikkeling.

Toelichting

BA&O ziet het als haar taak werkgevers en werknemers duidelijk te maken dat de toegevoegde waarde van een arbeids- en organisatiedeskundige verder strekt dan dat medewerkers goed achter hun beeldscherm zitten. Van symptoombestrijding wordt niemand wijzer.

Als je echt verbinding wilt leggen tussen mens, arbeid en organisatie, dan ben je er op gespitst alle relevante kennis en kunde te benutten. BA&O zoekt daarom bewust de verbinding tussen sociale wetenschappen en bedrijfs- en organisatiewetenschappen.

Binnen onze beroepsuitoefening putten wij dus niet alleen uit het ‘traditionele’ reservoir arbeids- en organisatiedeskundigen. Wij betrekken bij het vinden van oplossingen ook bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen, psychologen, bedrijfskundigen, arbocoördinatoren en preventiemedewerkers.

Met deze bundeling van expertise zijn we in staat het beste te realiseren voor individu én organisatie. Werkgevers krijgen een beter beeld welke specifieke wensen er leven. Duidelijke, op organisatie, team- en groepsverbanden en op de mens toegesneden oplossingen komen zo binnen handbereik, gebaseerd op een wederzijdse erkenning van rechten en plichten.